Wznowienie funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w myśl postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 25 maja 2020 roku przywrócona zostanie, w „częściowym” zakresie, opieka nad dziećmi w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty II” we Wrocławiu. Organizacja i funkcjonowanie placówki w dużej mierze oparte będzie na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.).
Zgodnie z tymi regulacjami do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców, który przedstawią oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy. Dopiero w trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.
Biorąc powyższe pod uwagę bardzo proszę o składanie oświadczeń woli dotyczących chęci przyprowadzania Państwa dzieci do przedszkola – do dnia 20 maja do godz. 12.00. Składanie oświadczeń może odbywać się drogą mailową – możliwe jest również osobiste złożenie oświadczeń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (sekretariat przedszkola czynny jest w godzinach 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku). Bardzo proszę pamiętać o ewentualnej konieczności przesłania załączników, o których mowa w zarządzeniu z dnia 15 maja 2020 roku.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Dziasek

Zarządzenie Dyrektora Pobierz

Skip to content