Rodo


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty I, ul. Gwiaździsta 55, 53-413 Wrocław.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: iod@cuk.info.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.

3. Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać: na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO),  zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

5. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Dane dzieci będą przechowywane nie dłużej niż do ukończenia przez Państwa dziecko wychowywania przedszkolnego

6. W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:  do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody);  przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;  przez okres wskazany w przepisach prawa;  przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

7. Pani/Pana dane przekazuje podmiotom określonym w przepisach prawa do których należą:

  • Minister Edukacji Narodowej – dane przekazywane poprzez system informacji oświatowej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej;
  • sądom, policji i innym organom i służbom prawnie uprawnionych do ich pozyskiwania i przetwarzania w związku z realizacją swoich zadań ustawowych – jeśli o nie wystąpią.
  • podmiotom przetwarzającym Wasze dane w naszym imieniu przez inne podmioty w związku z realizacją procesu nauczania, w tym: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub dostarczającym nam usługi informatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie poczty elektronicznej i innych usług komunikacji elektronicznej.

8. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych przysługuje Pani/Panu           prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania była wyrażona wcześniej zgoda, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.

9. Podanie przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty I
ul. Gwiaździsta 55, Wrocław
690 044 875
biuro1@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content