Rodo


Informacja o ochronie danych osobowych

Uwzględniając obowiązki wynikające z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne „Wrocławskie Skauty I”,Gwiaździsta 55, 53-413 Wrocław;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e- mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel. 783 479 791;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach zgodnych z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. dane osobowe mogą zawierać dane osobowe dzieci, rodziców/prawnych opiekunów, które będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu, ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z tym pobytem oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną przedszkola i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 6. mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 8. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, a uczestniczącym w wykonywaniu tych czynności – dotyczy to w szczególności podmiotów obsługujących systemy informatyczne, udostępniających systemy informatyczne, podmiotów świadczących usługi marketingowe, cateringowe oraz prawne;
 9. w przedszkolu funkcjonuje monitoring wizyjny, którym objęte są sale zajęć – stosowanie monitoringu nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych dzieci, pracowników i innych osób, jest elementem koniecznym z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci – dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego, w szczególności mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, likwidatorom szkód, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, i usługi doradztwa prawnego na rzecz Administratora;
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym., a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług edukacyjnych świadczonych przez Administratora – z chwilą wejścia na teren placówki akceptują Państwo fakt przetwarzania przez Administratora danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego;
 11. jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych osobowych – posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V
ul. Dubois 33-35a, Wrocław
(budynek CRZ Krzywy Komin)
71 733 44 30
biuro5@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content